Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná

logo mikroreg copy.jpg

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná

CHARAKTERISTIKA

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná  (ďalej združenie) má v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. právnu formu – občianskeho združenia. Registrácia stanov združenia bola vykonaná dňa 27.8.1996 na Ministerstve vnútra SR. Mikroregionálne združenie bolo založené z podnetu mesta Dobšiná a obcí Dedinky, Stratená, Rejdová, Vyšná Slaná a Vlachova.

Členmi združenia sú  právnické a fyzické osoby (mesto a obce, podnikatelia). Pôsobnosť združenia je vymedzená katastrálnym územím obcí Dedinky, Stratená, Mlynky, Telgárt, Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar a mesta Dobšiná. Združenie je členom Vidieckeho parlamentu na Slovensku a Regionálnej rozvojovej agentúry Rožňava.

Sídlo združenia je v budove Mestského úradu v Dobšinej. Združenie užíva bezplatne kancelárske priestory a kancelársku techniku mesta Dobšiná. Administratívne práce vykonávajú pracovníci Mestského úradu Dobšiná.

Logo združenia rada združenia na svojom zasadnutí konanom dňa 5.11.2002  schválila z viacerých návrhov logo združenia. Logo symbolizuje prírodné danosti a pozoruhodnosti a zároveň i zašlú banícku históriu a slávu mikroregiónu, ktorý je z pohľadu turistov atraktívnym a vyhľadávaným návštevným miestom.  

 

CIELE

Základným cieľom existencie a činnosti združenia je všestranná podpora rozvoja vnútorného cestovného ruchu na území mikroregiónu Dobšiná, neustále zvyšovanie jeho profesionálnej úrovne a prestíže s dôrazom na  zachovávanie a zveľaďovanie prírodných a krajinných hodnôt nachádzajúcich sa na území mikroregiónu a právne zastupovanie a ochrana záujmov členov združenia v súvislosti s ich  činnosťou pri napĺňaní cieľa združenia.

   Združenie svoj základný cieľ napĺňa najmä:

-    aktívnym pôsobením na všestranný rozvoj cestovného ruchu v mikroregióne

-    všestrannou starostlivosťou o zachovávanie a potrebné zveľaďovanie prírodných a 

           krajinných hodnôt nachádzajúcich  sa na území mikroregiónu a ich faktickou ochranou,

-    organizovaním rôznych podujatí a foriem využívania hodnôt a zariadení na území

           regiónu v záujme rozvoja aktívneho vnútorného cestovného ruchu   

-    všestrannou podporou a propagovaním úrovne vnútorného cestovného ruchu

      v mikroregióne,  sústavnou ochranou jeho dobrého mena a v súlade s platným právnym  poriadkom potieraním nekalej súťaže pri poskytovaní služieb na úseku cestovného ruchu v mikroregióne inými subjektami,

         -     aktívnou súčinnosťou s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy a záujmovými

               ochranárskymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti tvorby a ochrany životného 

            prostredia a krajiny na území mikroregiónu,

-          nadväzovaním a aktívnym udržiavaním vzťahov so všetkými subjektami, ktoré  prejavia záujem alebo zainteresujú sa na aktívnom rozvoji cestovného ruchu v mikroregióne,

-          zhromažďovaním, spracovaním a poskytovaním informácií o možnostiach, stave 

      a úrovni cestovného ruchu v mikroregióne,

-          zastupovaním a presadzovaním odôvodnených záujmov svojich členov pri ich

činnosti vyvíjanej v súlade s cieľmi združenia,  v odôvodnených prípadoch v rámci tejto činnosti združenie svojim členom poskytuje primeranú  právnu pomoc a na základe ich splnomocnenia ich právne zastupuje,

      -     iniciovaním potrebných opatrení, príp. legislatívnych úprav vo vzťahu k príslušným  orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy, ak sa tieto majú bezprostredne dotýkať

            rozvoja cestovného ruchu a ochrany životného prostredia a krajiny na území    

            mikroregiónu. 

 

DOTERAJŠIE AKTIVITY

1.  Účasť na domácich a zahraničných veľtrhoch v oblasti turizmu a CR.

2.  Vypracovanie dokumentov: Návrh riešenia rozvojovej koncepcie cestovného ruchu

      v mikroregióne Dobšiná s určením priorít, Plánované rozvojové priority Mikroregiónu Dobšiná

      v rámci Akčného plánu rozvoja Mikroregiónu Dobšiná.  

3.   Získanie finančného grantu v rámci Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného   ruchu  na výstupy projektu - vydanie informačného bulletinu s názvom „Turistikou za krásami mikroregiónu Dobšiná“ vydaného v 5 jazykových mutáciách, výroba priestorovej mapy s piktogramami, usporiadanie workshopu na regionálnej úrovni.

4.   Vydanie turistického sprievodcu s názvom „Vitajte v mikroregióne Dobšiná“, v 5 jazykových mutáciách (finančná spoluúčasť SACR).

5.    Zriadenie Turistického informačného centra s pôsobnosťou pre mikroregión Dobšiná  a vydanie obojstrannej priestorovo-orientačnej mapy, v ktorej sú prezentované aj obce  a zariadenia mikroregiónu Dobšiná.

6.    Usporiadanie modulov školení pre členov združenia, ktorých organizátorom bola Academia  Istropolitana Nova, ktorá na jednotlivé moduly školení z oblasti strategického plánovania,  tvorby manažmentu územia, štrukturálnych fondov EÚ získala nenávratný finančný príspevok  v rámci Európskeho sociálneho fondu.

7.        Vydanie multimediálneho CD mikroregiónu Dobšiná a jeho zverejnenie na internetovej   stránke www.mikroregiondobsina.gemer.org

     8.    Spolupráca s partnerskými organizáciami (okrem členských) Euroregión Slaná

       Rimava, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Správa slovenských jaskýň.  

     9.    Usporiadanie Workshopu na regionálnej úrovni – prezentácia mikroregiónu Dobšiná

 

  Fotodokumentácia k projektu


 

Projekt po realizácii

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Ďalšie fotogalérie

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Aktivity združenia budú naďalej zamerané na marketing regiónu (správa internetových stránok, návšteva veľtrhov CR podľa plánu, vydanie propagačných materiálov o regióne), propagácia aktivít členov združenia, vyhľadávanie a uchádzanie sa o získanie zdrojov z grantov, zvyšovanie stavu členskej základne, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu malého a stredného podnikania, ďalší rozvoj spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi

Z iniciatívy členov Združenia na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná združením katastrálnych území obcí Mikroregiónu Dobšiná a mikroregiónu Štítnická dolina bolo založené Občianske združenie Dobšinského kraj. Je to nevládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických  osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí Stratená, Dedinky, Mlynky, Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar, Hanková, Brdárka, Čierna Lehota, Markuška, Slavoška, Slavošovce, Rochovce, Koceľovce, Petrovo, Ochtina, Roštár, Štítnik, Honce, Gočaltovo, Rožňavské Bystré, Rudná, Rakovnica, Rozložná, mesto Dobšiná. Občianskeho združenia Dobšinského kraj ako Miestna akčná skupina (MAS) je založená na mobilizácii interných zdrojov na miestnej úrovni, smeruje k zvýšeniu aktivít miestnych komunít a procesu vytvárania viacsektorových partnerstiev (obcí, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru) na  podporu spoločných rozvojových priorít mikroregiónu. Prostredníctvom prístupu LEADER sa pre MAS vytvárajú možnosti pre získavanie finančných prostriedkov z grantov EÚ a štátnych programov, ako aj pomoc v sociálnej integrácii marginalizovaných skupín. Úlohou Občianskeho združenia Dobšinského kraj je zabezpečiť formalizované partnerstvo Miestnu akčnú skupinu – MAS, vypracovať miestnu rozvojovú stratégiu a uchádzať sa ako oprávnený žiadateľ v rámci osi 3. LEADER Národného programu rozvoja vidieka o nenávratný finančný príspevok na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia a chod Miestnej akčnej skupiny.   

 

      KONTAKT

Združenie na rozvoj turizmu

v mikroregióne Dobšiná

SNP 554

049 25 DOBŠINÁ

Tel.: +421-58/7941319, 7941320

Fax : +421-58/7941651

e-mail : mikroregion@dobsina.sk

www : mikroregiondobsina.gemer.org

Podnikateľské subjekty – členovia združenia:

Penzión Dobšinka – odkaz www.dobsinka.host.sk

Ranč pod Ostrou skalou – odkaz www.ranc-ladova.sk

Penzión Šafran – odkaz HTTP:/ web.stonline.sk/safran

 


 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka