Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zásady poskytovania informácií

Pokyn primátora mesta k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám organizačnými útvarmi Mestského úradu v Dobšinej (ďalej len „MsÚ“), organizačnými útvarmi zabezpečujúcimi prenesený výkon štátnej správy, Mestskou políciou v Dobšinej (ďalej len „MsP“) a organizačnými útvarmi príspevkovej a rozpočtových organizácií Mesta Dobšiná („ďalej len organizačný útvar“)

ustanovujem:

Čl. 1

(1) Pracoviskom poskytujúcim informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie (ďalej len „žiadosť“) podľa zákona o slobodnom prístupe informáciám (ďalej len „zákon“) je každý organizačný útvar podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytovanej informácie. Za správnosť, úplnosť, formu a včasnosť poskytovania informácie zodpovedá zamestnanec, ktorého náplňou práce je práca s požadovanými informáciami (ďalej len „zodpovedná osoba“) a priamy nadradený.

(2) Gestorom organizačných záležitostí realizácie zákona o slobode informácií MsÚ, Spoločného obecného úradu (ďalej len „SOcÚ“) a matriky je prednosta MsÚ v Dobšinej. Prednosta vedie súvisiacu evidenciu žiadostí a prideľuje žiadosti na vybavenie príslušným organizačným útvarom. Poskytuje štatistické údaje súvisiace s poskytovaním informácií. Na MsP je gestorom náčelník, v rozpočtových organizáciách sú gestormi riaditelia, v spoločnostiach založených mestom konatelia spoločnosti.

Čl. 2

(1) Za hromadný prístup k informáciám sa považuje najmä zverejnenie informácii na internetovej stránke mesta a oznámenia na verejne prístupných vývesných tabuliach.

(2) Organizačné útvary sú povinné zverejňovať prostredníctvom referenta úseku správy počítačovej siete a výpočtovej techniky na internetovej stránke všetky informácie vyplývajúce z § 5 zákona. Vedúci príslušného organizačného útvaru je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť zverejnenej informácie. Za technickú realizáciu internetovej stránky a jej aktualizáciu podľa požiadaviek organizačných útvarov zodpovedá referent úseku správy počítačovej siete a výpočtovej techniky.

Čl. 3

(1) Žiadosti o poskytnutie informácií prijíma podateľňa príslušného organizačného útvaru

(2) Prednosta MsÚ vedie centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných na MsÚ, SOcÚ, matriku a MsP. Centrálnu evidenciu žiadosti rozpočtových organizácií vedú riaditelia

(3) Evidencia obsahuje:

dátum podania žiadosti(1) kto žiadosť podáva, v prípade telefonicky podanej žiadosti aj čas podania,
obsah žiadosti a spôsob podania(2)
výsledok, spôsob a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, forma odpovede, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu),
opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia),
číslo spisu a oznam o tom, na kde je spis archivovaných
výška materiálnych nákladov, dátum úhrady,
meno zodpovedného pracovníka, ktorý žiadosť vybavuje.

(4) Žiadosti podané na MsÚ sa evidujú v podacom denníku, po zaopatrení podacou pečiatkou sa odovzdajú na zaevidovanie v centrálnej evidencii. Prednosta MsÚ po zaevidovaní žiadosti v centrálnej evidencii žiadosť pridelí na vybavenie zodpovednej osobe. Ak ide o ústnu alebo telefonickú žiadosť, zaznamená sa na formulári o prijatí (vzor príloha č. 1) a zaeviduje sa na podateľni. Ak sa jedná o žiadosť, ktorej vybavenie je v kompetencii organizačného útvaru príspevkovej alebo rozpočtových organizácií, žiadosť bude postúpená na vybavenie riaditeľovi tejto organizácie, v spoločnostiach založených mestom konatelia spoločnosti. V centrálnej evidencii sa o tom urobí záznam.

(5) Vybavený spis sa ukladá v podateľni MsÚ. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, kalkuláciu výšky úhrady a potvrdenie o zaplatení. Spis musí byť označený číslom z centrálnej evidencie, ktoré sa uvedie pod číslo spisu. Vyznačený spis sa označí registratúrnou značkou AO1 s lehotou uloženia 5 v prípade poskytnutia informácií (vzor príloha č. 2), alebo registratúrnou značkou AO2 s lehotou uloženia 5 v prípade

vydania rozhodnutia (vzor prílohy č. 3, 4, 5, 6).

(6) Na tvorbu záznamu, používanie pečiatok, podpisovanie, rozmnožovanie a odosielanie záznamov, ako aj využívanie, vyraďovanie spisov sa vzťahujú príslušné ustanovenia registratúrneho (kancelárskeho) poriadku.

(7) O žiadosti o poskytnutie informácie podanej a zároveň vybavenej telefonicky (ak je to možné) sa nevyplňuje záznam o prijatí žiadosti.

Čl. 4

(1) V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti(3), príjemca bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil (vzor príloha č. 7).

(2) Vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti sa určuje lehota 7 dní(4). Po márnom uplynutí sa vec odloží bez vydania rozhodnutia. Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.

(3) Ak žiadateľ po určenej lehote odstráni nedostatky žiadosti alebo zaplatí úhradu nákladov, informácia sa poskytne.

(4) Organizačný útvar vybaví žiadosť do 8 pracovných dní od jej podania alebo od dňa odstránenia nedostatkov podania žiadosti, najneskôr do 16 pracovných dní s predĺžením lehoty. Ak nie je možné dodržať 8 dňovú lehotu, bezodkladne to oznámi žiadateľovi aj s uvedením dôvodov (vzor príloha č. 8).

(5) Ak organizačný útvar nedisponuje požadovanými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania príslušnej osobe, ak je mu známa (vzor príloha č. 9). Ak takáto povinná osoba nie je známa, vydá do 8 pracovných dní od podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí (vzor príloha č. 10 ).

(6) Postúpenie žiadosti príslušný organizačný útvar bezodkladne oznámi žiadateľovi.

(7) Žiadosť je podaná dňom, kedy bola doručená alebo oznámená.

Čl. 5

(1) Mesto Dobšiná podmieňuje poskytnutie informácie až po úhrade materiálových nákladov v súvislosti so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

(2) Úhradu nákladov za poskytnutie informácií určí organizačný útvar, ktorý informáciu poskytuje podľa sadzobníka (príloha č. 11). Žiadateľovi oznámi predpísanú sumu a spôsob jej zaplatenia (vzor príloha č. 12).

(3) Úhrada sa realizuje v hotovosti platbou do pokladne, zaslaním požadovanej informácie na dobierku, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet mesta. Zaslanie informácie na dobierku sa považuje za najjednoduchší spôsob zabezpečenia úhrady nákladov za poskytnutie informácie.

(4) Mesto Dobšiná zaplatenie úhrady nákladov odpustí, pokiaľ náklady nepresiahli sumu 1,- €.

(5) Úhrada nákladov je príjmom Mesta Dobšiná.

Čl. 6

Zamestnanec poskytujúci informáciu je povinný dbať, aby neposkytol informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(5). V prípade, že zamestnanec poskytuje informáciu, ktorá obsahuje údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinný zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

Čl. 7

(1) Žiadateľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti alebo obmedzení prístupu k informácii v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.

(2) Odvolanie sa prijíma v podateľni MsÚ, za účelom jeho zaevidovania v súlade s Čl. 3 ods. 4 tejto smernice. Po zaevidovaní sa odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému organizačnému útvaru na vybavenie. Ten zváži, či vyhovie alebo nevyhovie odvolaniu žiadateľa a oznámi to nadriadenému pracovníkovi. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia(6). Ak príslušný odborný referát MsÚ odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.

(3) O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta.

(4) Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania(7). Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

(5) Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Čl. 8

(2) Za verejne prístupný sa považuje každý register a zoznam, ak to zákon nevylučuje, ktorý poskytuje informáciu o realizácii práva alebo povinnosti ustanovených zákonom(8). Zverejnenie osobných údajov nachádzajúcich sa v týchto registroch a zoznamoch nie je porušením ochrany osobných údajov.

(3) Informácie sa poskytujú aj z neukončeného správneho konania. Pri sprístupňovaní dbajú organizačné útvary na ochranu informácií označených za štátne, služobné, bankové, daňové a obchodné tajomstvo, za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií a na ochranu osobnosti.

Čl. 9

Za škodu, ktorá vznikla pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov a bola uhradená, bude ministerstvo voči zodpovednému zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil, uplatňovať nárok na náhradu škody podľa § 24 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Čl. 10

Tento vnútorný pokyn nadobúda účinnosť 01.01.2011.

 

                                                                                                                Karol Horník

                                                                                                             primátor mesta

 

 

Zásady poskytovania informácií s prílohami

súbor na stiahnutie

 

 


 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka