Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stanovy OZ

Stanovy
občianskeho združenia Dobšinského kraj

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie Dobšinského kraj so sídlom v Dobšinej (ďalej len OZ) je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou cieľov v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí Stratená, Dedinky, Mlynky, Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar, Telgárt, Hanková, Brdárka, Čierna Lehota, Markuška, Slavoška, Slavošovce, Rochovce, Koceľovce, Petrovo, Ochtina, Roštár, Štítnik, Honce, Gočaltovo, Rožňavské Bystré, Rudná, Rakovnica, Rozložná, mesto Dobšiná.

2. OZ je verejno-súkromné partnerstvo verejnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia.

3. OZ je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 o občianskych združeniach v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


Článok II.
Názov a sídlo združenia

Názov združenia : Občianske združenie Dobšinského kraj
Skrátený názov : OZ Dobšinského kraj
Sídlo združenia : Mestský úrad Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná

Článok III.
Poslanie a ciele činnosti združenia
Združenie na princípe partnerstva združuje zástupcov samosprávy, podnikateľov, združení, neziskových organizácií a spolkov, verejnej správy a jednotlivcov k identifikovaniu územia a jeho problémov, vypracovaniu integrovanej stratégie rozvoja územia a zabezpečeniu jej postupnej implementácie s cieľom:
- riešiť nepriaznivú sociálnu a ekonomickú situáciu na území regiónu Dobšinského kraj komplexným systémovým prístupom, ktorý by bol predpokladom vytvárania podmienok pre vnútorný stimulovaný rast regiónu Dobšinského kraj,
- vytvoriť podmienky na dosiahnutie optimálnej ekonomickej úrovne regiónu Dobšinského kraj vnútornými zdrojmi regiónu, prístupom Leader a ďalšími aktivitami podporujúcimi rozvoj vidieka.
- zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky obyvateľov žijúcich na území OZ podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu a udržanie pracovných miest,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a
zhodnotením daností územia OZ,
- zvýšiť atraktivitu a návštevnosť územia OZ podporou obnovy a rozvoja obcí zahrnutých do územia vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva,
- vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie,
- zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov žijúcich na území OZ a členov združenia a podporiť rozvoj ich zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj,
- podporiť rozvoj občianskych iniciatív a aktivít,
- zabezpečiť koordináciu aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia,
- zabezpečiť presadzovanie zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov, vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov.Článok IV.
Členstvo v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať fyzická a právnická osoba, podnikateľský subjekt, organizácia verejnej správy a tretieho sektora, ktorá pôsobí alebo má sídlo na území OZ a ktorá súhlasí so stanovami združenia.

2. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím Správnej rady o prijatí člena. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve vydané Správnou radou.

3. Proti rozhodnutiu Správnej rady o neprijatí za člena združenia je možné podať písomné odvolanie Valnému zhromaždeniu členov do tridsiatich dní od doručenia písomného rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie je adresované predsedovi Správnej rady.

4. Ďalší člen môže pristúpiť do združenia so súhlasom všetkých doterajších členov na Valnom zhromaždení združenia.

5. Členmi združenia okrem zakladateľov sa môžu stať :
a) občania Slovenskej republiky spôsobili na právne úkony,
b) ktorákoľvek obec v definovanom regióne, pri dodržaní podmienky súvislého vidieckeho územia ohraničujúce katastre ďalších zahrnutých obcí
c) subjekty zastupujúce verejnú správu v definovanom regióne,
d) záujmové združenia,
e) podnikateľské subjekty, ktoré majú svoje sídlo v definovanom regióne,
f) ďalšie subjekty stotožňujúce sa s poslaním a cieľmi združenia.

6. Členstvo v združení zaniká:
- písomným oznámením člena o ukončenie členstva, ktorá musí byť doručená do sídla združenia,
- zánikom členskej právnickej osoby alebo združenia,
- úmrtím,
- rozhodnutím Valného zhromaždenia, ak člen svojim správaním a postojmi ohrozuje ciele, prácu a dobré meno OZ alebo neplatí členský príspevok,
Článok V.
Práva a povinnosti členov

1. Fyzická osoba ako člen združenia vykonáva svoje práva a povinnosti bezprostredne sama.

2. Právnická osoba ako člen združenia vykonáva svoje práva a povinnosti v združení prostredníctvom fyzických osôb, ktoré určili ako svojich zástupcov.

3. Zakladajúci a riadny člen majú rovnaké práva spojené s členstvom v združení, medzi ktoré patrí predovšetkým :

a) zúčastňovať sa valných zhromaždení,
b) predkladať Správnej rade návrhy a podnety k činnosti združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia,
d) predkladať personálne návrhy do orgánov združenia,
e) byť informovaný o dianí združenia,
f) využívať informácie a služby združenia.

4. Zakladajúci a riadny člen majú rovnaké povinnosti spojené s členstvom v združení, medzi ktoré patrí predovšetkým :

a) konať v zmysle stanov,
b) riadiť sa cieľmi združenia,
c) aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia a orgánov združenia
d) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia.
Článok VI.
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú :

1/ Valné zhromaždenie
2/ Správna rada
3/ Predseda, podpredseda správnej rady
4/ Výberová komisia
5/ Monitorovací a kontrolný výbor
6/ Manažér MAS

1/ Valné zhromaždenie
1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria členovia združenia.
2. Členovia združenia, ktorí sú právnickými osobami, vykonávajú svoje práva poverenou osobou. Oprávnenosť na zastupovanie člena vo Valnom zhromaždení členov podloží zástupca člena – právnickej osoby písomným poverením.
3. Valné zhromaždenie členov zvoláva Správna rada minimálne raz do roka , alebo ak požiada písomne o zvolanie aspoň tretina členov združenia, a to do 30-tich dní od doručenia žiadosti predsedovi Správnej rady. V prípade zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia členov je predmetom jednania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.
4. Pri hlasovaní na Valnom zhromaždení členov má každý člen jeden hlas.
5. Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak nie je prítomná 30 minút po plánovanom termíne zahájenia nadpolovičná väčšina všetkých členov, rozhodne Správna rada o zvolaní náhradného Valného zhromaždenia.
6. Náhradné Valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné s počtom prítomných členov a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je v programe zlúčenie, rozdelenie, alebo zrušenie združenia a ak nie je riadne Valné zhromaždenie členov uznášaniaschopné, musí Správna rada vždy zvolať Valné zhromaždenie členov na iný termín.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje o najdôležitejších otázkach združenia, a to predovšetkým:
a) rozhoduje o aktuálnom počte členov v orgánoch združenia,
b) volí a odvoláva orgány združenia: Správnu radu, Výberovú komisiu a Monitorovací a kontrolný výbor,
c) schvaľuje volebný poriadok pre voľbu orgánov združenia,
d) schvaľuje a mení stanovy združenia,
e) schvaľuje účtovnú uzávierku za uplynulý kalendárny rok,
f) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
g) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
h) rozhoduje o zániku alebo zlúčení združenia,
i) stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,
j) schvaľuje rozvojové dokumenty, stratégiu OZ a jej aktualizáciu,
k) schvaľuje kritéria pre výber individuálnych projektov,
l) rozhoduje o účasti združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov,
m) schvaľuje prijatie nových členov združenia a ukončenie členstva členov združenia,
n) schvaľuje správu o činnosti Monitorovacieho a kontrolného výboru.
8. Valné zhromaždenie členov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, ak však rozhoduje o zmene stanov, o zlúčení, rozdelení alebo zrušení združenia, o majetkovom vysporiadaní v prípade zlúčenia, rozdelenia alebo zrušení združenia, je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov.
9. V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní sa považuje, že návrh nebol prijatý.
10. Z jednania Valného zhromaždenia členov sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto konania, prezenčnú listinu, údaje o skutočnom programe, prijatých rozhodnutiach s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietkach účastníkov a záverečné uznesenie.

2/ Správna rada
1. Správna rada je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v období medzi valnými zhromaždeniami.
2. Správna rada má minimálne 7 členov a maximálne 11 členov, zvolených na obdobie štyroch rokov. Opakovaná voľba člena Správnej rady je možná. Zastúpenie členov z verejného sektora v Správnej rade môže byť maximálne vo výške 50% z celkového počtu členov Správnej rady.
3. Správna rada vykonáva hlavne tieto činnosti:

a) Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
b) volí a odvoláva štatutárnych zástupcov - predsedu a podpredsedu spomedzi členov Správnej rady,
c) menuje a odvoláva do funkcie manažéra OZ,
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
e) predkladá zmeny stanov a vnútorných smerníc na schválenie Valnému zhromaždeniu,
f) Zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,
g) menuje likvidátora,
h) schvaľuje projekty odporučené Výberovou komisiou OZ na financovanie z Programu rozvoja vidieka,
i) zriaďuje výberovú komisiu OZ a monitorovací výbor,
j) menuje členov monitorovacieho výboru,
k) volí a odvoláva manažéra OZ,
l) volí a odvoláva členov výberovej komisie OZ a schvaľuje jej štatút,
m) schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami ako aj s medzinárodnými organizáciami,
n) schvaľuje plán činnosti OZ,
o) poveruje iné osoby na konanie v mene OZ na presne stanovený účel,
p) podáva návrh Valnému zhromaždeniu na odvolanie člena Správnej rady pre dlhodobú pasivitu,
r) vyhlasuje výzvy na podávanie individuálnych projektov.
4. Správna rada je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenia schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
5. Zasadnutie Správnej rady zvoláva predseda podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka.
6. Mandát člena Správnej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo odvolaním Valným zhromaždením.
7. Pri ukončení funkcie člena Správnej rady z akéhokoľvek dôvodu môže predseda Správnej rady kooptovať nového člena Správnej rady z radov členov OZ do doby najbližšieho konania valného zhromaždenia.

3/ Predseda a podpredseda správnej rady
1. Predseda a podpredseda správnej rady sú štatutárnym orgánom OZ. Volí ich a odvoláva Správna rada spomedzi svojich členov.
2. Predseda správnej rady je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov združenia.
3. Predseda správnej rady hlavne:
a) vystupuje v mene OZ navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia Správnej rady,
c) vedie zasadania Valného zhromaždenia,
d) rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom OZ,
e) riadi činnosť OZ,
f) predkladá návrh rozpočtu Správnej rade na posúdenie,
g) počas neprítomnosti predsedu zastupuje podpredseda v plnom rozsahu jeho právomoci.

4/ Výberová komisia
1. Výberová komisia je orgánom OZ a v prípade potreby jej zriadenia ju volí a odvoláva Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov.
2. Výberová komisia má minimálne 7 a maximálne 13 členov. Opakovaná voľba člena Výberovej komisie je možná. Zastúpenie členov z verejného sektora vo Výberovej komisii môže byť maximálne vo výške 50% z celkového počtu členov Výberovej komisie.
3. Člen Výberovej komisie nemôže byť členom Správnej rady.
4. Zasadania Výberovej komisie zvoláva jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba.
5. Výberová komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie Výberovej komisie je právoplatné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
6. Člen výberovej komisie nesmie hodnotiť projekt, ktorý sám predkladá ako konečný prijímateľ v rámci implementácie stratégie, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní. V prípade takéhoto zistenia musí byť člen výberovej komisie nahradený iným členom.
7. Pre účely hodnotenia a výberu projektov, OZ menuje vždy novú výberovú komisiu, ktorá sa môže skladať z rovnakých členov.
Výberová komisia:
a) sústreďuje, triedi, hodnotí projekty, prostredníctvom ktorých sa bude implementovať stratégia na schválenie Správnej rade,
b) posudzuje oprávnenosť projektov, hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov na príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovilo OZ
c) zostavuje zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie na schválenie
Správnej rade, vyhotovuje a predkladá Správnej rade Správu o výberovom procese,
uskutočňuje ďalšie súvisiace činnosti.

5/ Monitorovací výbor
1. Monitorovací výbor je kontrolným orgánom OZ.
2. Tvoria ho minimálne 3 a maximálne 5 členovia, ktorých volí Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Opakovaná voľba člena Monitorovacieho výboru je možná. Zastúpenie členov z verejného sektora v Monitorovacom a kontrolnom výbore môže byť maximálne vo výške 50% z celkového počtu členov Monitorovacieho výboru.
3. Výbor volí zo svojho stredu predsedu Monitorovacieho výboru, ktorý je povinný zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady s hlasom poradným.
4. Člen Monitorovacieho výboru nesmie byť súčasne členom Správnej rady alebo Výberovej komisie.
5. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území OZ, ale nemusia byť členmi OZ.
6. Monitorovací výbor:
a) Vykonáva hodnotenie a kontrolu implementácie podporených projektov v rámci stratégie,
b) Pripravuje a vypracováva správy o implementácii,
c) Správy o monitoringu za ročné obdobie,
d) Vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie,
e) Vykonáva vyhodnotenie jednotlivých výziev.

7. Zasadania Monitorovacieho a kontrolného výboru sa konajú minimálne raz ročne a zvoláva ho predseda výboru.
8. Uznesenia Monitorovacieho výboru sú platné ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
9. Členovia majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Správnej rady s hlasom poradným.

6/ Kontrolný výbor
1. Kontrolný výbor je kontrolným orgánom OZ.
2. Tvoria ho minimálne 3 a maximálne 5 členovia, ktorých volí Valné zhromaždenie na
obdobie štyroch rokov. Opakovaná voľba člena Kontrolného výboru je možná.
Zastúpenie členov z verejného sektora v Kontrolnom výbore môže byť maximálne vo
výške 50% z celkového počtu členov Kontrolného výboru.
3. Výbor volí zo svojho stredu predsedu Kontrolného výboru.
4. Člen Kontrolného výboru nesmie byť súčasne členom Správnej rady alebo Výberovej
komisie.
5. Kontrolný výbor:
a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
b) nahliada do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti OZ,
kontroluje hospodárenie OZ, nakladanie s majetkom OZ,
kontroluje dodržiavanie vnútorných smerníc,
upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.
6. Zasadania Kontrolného výboru sa konajú minimálne raz ročne a zvoláva ho predseda výboru.
7. Uznesenia Kontrolného výboru sú platné ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
8. Členovia majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Správnej rady s hlasom poradným.


6/ Manažér OZ
Manažéra OZ menuje Správna rada.
Manažéra OZ je pri svojej činnosti riadený Správnou radou a úzko spolupracuje
s predsedom a podpredsedom.
Výkon funkcie Manažéra OZ je honorovaný. Manažér OZ môže byt’ zamestnancom OZ.
Manažér OZ zabezpečuje hlavne:
- každodennú implementáciu stratégie OZ,
- sleduje a vyhodnocuje postupy realizácie stratégie OZ a jednotlivých projektov,
- zabezpečuje komunikáciu medzi Správnou Radou a verejnosťou,
- z poverenia Predsedu správnej rady zvoláva schôdze a Valné zhromaždenie
a pripravuje jednania, spoluprácu s ďalšími tuzemskými i zahraničnými subjekty,
-1x ročne vypracúva správu o činnosti a plnení úloh stanovených Valným
zhromaždením a Správnou radou.
- zabezpečuje informovanie verejnosti o činnosti OZ,
- zapája miestnych subjektov do realizácie stratégie OZ,
- vykonáva administratívnu kontrolu prijatých projektových žiadostí,
- registruje prijaté projektové žiadosti,
- poskytuje informácie predkladateľom projektov,
- zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie,

Manažér OZ zabezpečuje administratívne práce, komunikačno-informačný systém
v rámci OZ a ďalšie činnosti podľa poverenie Správnej rady.
Manažér OZ sa zúčastňuje zasadnutí Správnej rady a má hlas poradný.


Článok VII.
Členské príspevky

Členské príspevky na každý kalendárny rok určí Valné zhromaždenia najneskôr do 31.12.
bežného roku pre nasledujúci rok.

Členské príspevky musia členovia občianskeho združenia uhradiť do 15.1. bežného roku.Článok VIII.
Hospodárenie združenia

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Zdrojom majetku sú hlavne:
a) členské príspevky,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) pôžičky, úvery, úroky,
d) dary od fyzických a právnických osôb,
e) dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí,
f) príjmy z prenájmu a požičiavania majetku,
g) granty z fondov EÚ a VÚC.
2. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na zabezpečenie cieľov združenia v zmysle Stanov združenia.
3. Členovia združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov hospodárenia združenia alebo iných príjmov.
4. Majetok združenia nemožno darovať.
5. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
6. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá predseda Správnej rady po odsúhlasení v Správnej rade na schválenie Valnému zhromaždeniu.

Článok IX.
Zánik združenia

1. Združenie zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia o jeho zlúčení, rozdelení alebo zrušení,

2. Združenie zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra SR. Jeho zániku
predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

3. Na zrušenie združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia
§ 69 Obchodného zákonníka.

4. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia byť použité výlučne na
verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.

5. O menovaní likvidátora rozhoduje správna rada a určuje jeho odmenu.

6. Náklady na likvidáciu sa hradia z majetku MAS
Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. MAS vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia dňa 28.4.2008.V Dobšinej, 28.4.2008


 

Za obsah zodpovedá
Juraj Karika

Webmaster Mesta Dobšiná

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka